≡ Menu

Sifat Dan Kejahatan Yahudi Dalam Al-Quran

Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan dan memberitakan tentang kaum Yahudi ini agar kita mengambil peringatan darinya.

Sifat Dan Kejahatan Yahudi

Beberapa karakter buruk mereka adalah:

(1) Durhaka dan melampaui batas, serta membiarkan kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.” [Al-Maidah (5):78-79].

Dan mereka semakin durhaka sesudah al-Quran diturunkan. Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“Dan Al-Qur’an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka” [al-Maidah (5):64].

(2) Menjadikan kaum kafir lain sebagai pelindung dan penolong mereka.Firman Allah SWT yang bermaksud:

“Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, iaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam seksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), nescaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik” [Al-Maidah (5):80-81].

(3) Permusuhan mereka yang amat besar terhadap Islam dan umatnya. Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik.” [ Al-Maidah (5):82].

(4) Hati mereka keras laksana batu, bahkan lebih keras lagi. Di antara penyebabnya adalah karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah SWT. Allah SWT berfirman,yang bermaksud:

“(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami laknat mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu” [ Al-Maidah (5):13].

Allah Swt berfirman lagi,yang bermaksut:

“Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan”. [Al-Baqarah (2):74].

(5) Suka melanggar perjanjian yang mereka buat sendiri, termasuk perjanjian dengan Allah SWT dan rasul-rasul-Nya. Dan oleh karena itu mereka mendapat murka Allah dan berbagai hukumanNya. Firman Allah SWT yang bermaksud:

“Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Berkata Musa: “Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu, lalu kamu melanggar perjanjianmu denganku?” [Thaha (20):86].

Allah Swt berfirman lagi,yang bermaksud:

“Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa (alasan) yang benar dan mengatakan: “Hati kami tertutup.” Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebahagian kecil dari mereka” [An-Nisa’ (4):155].

(6) Mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh ramai nabi. Dan itu menyebabkan mereka senantiasa diliputi dengan kehinaan dan kerendahan di mana pun mereka berada. Allah SWT berfirman,maksudnya:

“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas” [Ali Imran (3):112].

Allah Swt berfirman lagi,yang bermaksud:

“Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa (alasan) yang benar dan mengatakan: “Hati kami tertutup.” Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebahagian kecil dari mereka” [An-Nisa’ (4):155].

“Dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan mengatakan (kepada mereka): “Rasakanlah olehmu adzab yang membakar.” [Ali Imran (3):181].

(7) Banyak berbuat lancang terhadap Allah SWT, seperti menuduh Allah SWT miskin dan tangan Allah terbelenggu. Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: ‘Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya’, Kami akan mencatat perkataan mereka itu” [ Ali Imran (3):181].

Allah SWT berfirman lagi,maksudnya:

“Orang-orang Yahudi berkata: ‘Tangan Allah terbelenggu’(Allah bakhil), sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), bahkan kedua tangan Allah terbuka(amat pemurah); Dia memberi rezeki sebagaimana dikehendaki Nya” [Al-Maidah (5):64].

(8) Memalsukan kitab dengan tangan mereka, memalingkan dari maksud sebenarnya, dan menghilangkan sebahagiannya.Berfirman Allah yang bermaksud:

“Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: ‘Ini dari Allah’, (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan” [Al-Baqarah (2):79].

Allah Swt berfirman lagi,yang bermaksut:

“Yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata: ‘Kami mendengar’, tetapi kami tidak mahu menurutinya. Dan (mereka mengatakan pula): ‘Dengarlah’ sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa” [An-Nisa’ (4):46].

“Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya” [Al-Maidah (5):13].

“Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?” [Al-Baqarah (2):75].

(9) Amat tamak terhadap dunia, bahkan melebihi orang Musyrik. Menginginkan umur yang panjang dan mengejar kesenangan serta takut akan kematian. Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling tamak kepada kehidupan (di dunia), bahkan (lebih tamak lagi) dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari seksa” [Al-Baqarah (2):96].

(10) Mengenal benar siapa Rasulullah SAW, namun mereka menyembunyikan kebenaran. Allah SWT berfirman,maksudnya:

“Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al-Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui” [Al-Baqarah (2):146].

(11) Mengikuti hawa nafsunya, hingga risalah yang dibawa Rasul pun harus sejalan dengan hawa nafsu mereka. Jika tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka akan menolak dan mendustakannya. Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“Apakah setiap kali datang kepadamu seorang Rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh; maka beberapa orang (di antara Rasul) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?” [Al-Baqarah (2):87].

(12) Tidak senang terhadap kaum Muslimin selama tidak mengikuti milah mereka. Allah SWT berfirman,maksudnya:

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka” [Al-Baqarah (2):120].

(13) Berdusta atas nama Allah SWT dengan mengatakan bahawa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasihNya. Allah SWT berfirma,maksudnya:

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: ‘Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihNya’. Katakanlah: ‘Maka mengapa Allah menyeksa kamu karena dosa-dosamu?’ (Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan-Nya” [Al-Maidah (5):18].

(14) Sombong dan takabbur, hingga mereka pernah diubah wujudnya menjadi kera yang hina. Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, Kami katakan kepadanya: “Jadilah kamu kera yang hina” [Al-A’raf (7):166]

(15) Di antara mereka terdapat permusuhan dan kebencian hingga hari kiamat. Allah SWT berfirman,maksudnya:

“Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat” [Al-Maidah (5):64].

(16) Suka berbuat kerosakan di muka bumi. Allah SWT berfirman,maksudnya:

“Dan mereka berbuat kerosakan di muka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerosakan” [Al-Maidah (5):64].

(17) Berbuat zalim dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah” [An-Nisa (4):160].

(18) Suka memakan harta haram, seperti rasuah dan riba, padahal telah diharamkan kepada mereka. Allah SWT berfirman,yang bermaksud:

“Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram [Al-Maidah (5):62].

Firman Nya lagi yang bermaksud:

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil” [An-Nisa (4):161].

(19) Suka mendengarkan berita bohong. Allah Swt berfirman maksudnya:

“Wahai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, iaitu dari kalangan orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: ‘Kami telah beriman’, padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) dari kalangan orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: ‘Jika diberikan ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah” [Al-Maidah (5):42].

Ini adalah sebahagian dari sifat dan kejahatan Yahudi yang terdapat di dalam al-Quran. Selain sifat,sikap dan kejahatannya yang telah dicatatkan di atas, masih banyak lagi perkara buruk lainnya tentang Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran.

Peringatan Allah SWT buat orang-orang yang beriman, Firman Nya yang bermaksud:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali(mu); sebahagian mereka menjadi wali bagi yang lain.Dan barangsiapa di antara kamu mengangkat mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” [Al-Ma’idah (5):51]

Allah SWT mengingatkan kita juga bahawa jangan sesekali menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali,(pemimpin, pelindung, penolong, pembantu,orang kepercayaan dan seumpamanya).

Dan didalam ayat ini juga,Allah SWT melarang orang-orang beriman mengangkat Yahudi dan Nasrani menjadi wali iaitu tolong menolong dan berkasih sayang dengan mereka apa bila mereka memusuhi dan memerangi Nabi SAW dan kaum muslim (Umat Islam),malangnya masih ada pemimpin dari kaum Muslimin yang membuat perjanjian dan mengambil mereka sebagai wali.

Berpandukan ayat-ayat Allah ini,semoga ianya akan memudahkan kita dalam mengambil sikap dan pendirian di dalam menghadapi kaum terkutuk ini. Terhadap kaum yang terkumpul pelbagai sifat kejahatan dan sikap buruk yang dijelaskan oleh Allah SWT.

Wallahu’alam….
hasnulhadiahmad.com

Incoming search terms:
kejahatan yahudi,yahudi dalam al quran,ayat alquran tentang yahudi,ayat tentang yahudi,kejahatan yahudi dalam al quran,ayat yahudi,ayat Al-Quran tentang orang Yahudi,ayat alquran tentang kiamat yang membasmi kaum yahudi,ayat quran tentang yahudi,5 ayat tentang sikap dan tingkahlaku bangsa yahudi,Allah Swt murka pada yahudi,alquran tentang yahudi,ayat al-quran tentang sikap orang yahudi,ayat alquran yg menceritakan tentang kebencian yahudi nasrani,Ayat alquran yg menerangkan ttg kaum yahudi,ayat ayat yang menerangkan keburukan bangsa yahudi,ayat dalam al quran tentang yahudi,ayat quran ttg Yahudi,Ayat2 al quran yg kejam,ayatal quran tentang sikap dan tingkah laku orangyahudi,contoh ayat al quran tentang sikap dan tingkah laku orang yahudi,dalil tentang yahudi,firman allah swt yang menerangkan tentang tentang permusuhan kaum yahudi terhadap islam,firman allah tentang orang yahudi,hati bangsa yahudi bagai batu dalam al-quran,keburukan orang yahudi,kebusukan didalam hati yahudi,lima ayat alquran tentang orang yahudi,orang sombong seperti batu dalam alquran,sifat buruk t yahudi yang dijelaskan dalam alquran,sifat orang yahudi dalam al quran,surah al baqarah tentang yahudi,surah untuk bangsa yahudi,surah yang membahas tentang yahudi,Surah yang menjelaskan bagaimana watak kaum Yahudi dan Nasrani,terkutuklah orang yahudi di alquran,yahudi melampaui batas,5 ayat alquran tentang sikap dan tingkah laku orang orang yahudi,5 kebiasaan yahudi dalam al qur an,ahlak menghadapi sikap buruk orang yahudi,Al maidah tentang yahudi,al quran ayat berapa tentang yahudi,al quran menceritakan kaum yahudi,al quran menjelaskan mengenai yahudi dan nasrani,al quran tentang ketamakan dunia yahudi,al quran tentang yahudi,al quran yang menjelaskan tentang yahudi,Al Quran yang menyatakan dijadikan batu hatinya,allah befirman tentanf kaum yahudi,Allah berfirman tentang orang orang yahudi,allah berfirman tentang yahudi,allah laknat yahudi ayat quran,allah memerangi orang yang mendustakan ayat2nya dalam al quran,almaidah dalil bangsa yahudi sangat keras,alquran akn mnambah kekafiran orang2 kafir,alquran membahas yahudi dan nasrani,alquran tentang orang yahudi,Apa sebenarnya keburukan yahudi menurut islam,Ayat - ayat tentang sikap dan tingkatan orang yahudi,ayat al maidah tetang yahudi,ayat al qur an yang memahas kaum yahudi,ayat al quran tentang kaum yahudi,ayat al quran tentang kaum yahudi dan nasrani tidak senang kpd umut islam,ayat al quran tentang sikap dan tingkah laku orang yahudi,ayat al quran tentang tingkah laku orang yahudi,ayat al quran tentang yahudi nasrani,ayat al Quran yang menerangkan sifat kaum yahudi,ayat al quran yang menerangkan sifat orang yahudi,ayat al quran yang menerangkan tentang sifat kaum yahudi,ayat al quran yang menjadi peringatan bagi orang israil,ayat al quran yang menjelaskan tentang sifat orang yahudi,ayat al qur\an tentang yahudi dan nasroni,Ayat Al-Quran tenteng perilaku bangsa Yahudi di Nasrani,ayat allah apa yang d rubah oleh orang yahudi,ayat allah pasal yahudi,ayat alquran buat kaum yahudi,ayat alquran mengenai kejahatanorang kafir,ayat alquran menjelaskan tentang sikap dan tingkah laku atau kebiasaan orang yahudi,ayat alquran teguran untuk orang yang tamak,ayat alquran tentang batu,ayat alquran tentang kejahatan yahudi,ayat alquran tentang sentap,ayat alquran tentang sikap dan sifat agama yahudi,ayat alquran tentang sikap dan tingkah laku orang yahudi,ayat alquran tentang sikap orang orang yahudi,Ayat alquran tentang sikap orang yahudi,ayat alquran tentang teguran untuk israel,ayat alquran tentang yahudi dan nasrani,ayat alquran tentanhg sikap dan tingkah laku org yahudi,ayat alquran terkutuklah orang yahudi,ayat alquran yang berkaitan tentang sikap masyarakat uyahudi,ayat alquran yang membahas tentang kaum yahudi dan agama yang di anutnya,ayat alquran yang menceritakan tentang kaum yahudi,ayat alquran yg menjelaskan orang nasrani dan yahudi tidak akan suka pada kaum muslim,ayat aquran yg menjelaskan permusuhan yahudi,ayat ayat al quran tentang sikap dan tingkah laku orang orang yahudi,ayat ayat al qur\an tentang tingkah laku orang orang yahudi,ayat ayat tentang yahudi,ayat ayat ttg yahudi,ayat ayat yang menerangkan tentang yahudi,ayat dalam alquran tentang kejahatan nasrani,ayat kebiaraban yahudi,ayat menjelaskan jangan yahudi lebih rakus dari orang musyrik,ayat qoran yg menolak yahudi,ayat quran berkenaan dengan yahudi dan nasrani,ayat quran tentang bangsa yahudi,ayat quran tentang kejahatan kaum yahudi,ayat tentang kejahatan yahudi dalam alquran,ayat tentang kejahatan yahudi terhadap islam,ayat tentang sikap dan tingkah laku orang orang yahudi,ayat tentang sikap dan tingkah laku orang yahudi,ayat tentang yahudi dalam alquran,ayat tentang yahudi yg durhaka pada nabi dan tuhan,ayat ttg yahudi dan nasrani,ayat yahudi yang sombong,ayat yang menerangkan panjang umur dan kerasnya hati,ayat yang menerangkan perjanjian dengan yahudi,ayat yang menerangkan sifat yahudi,ayat yang menerangkan tentang orang-orang yahudi,ayat yang menerangkan yahudi,ayat yang menjelaskan tentang kaum yahudi,ayat yang menyatakan kejahatan,ayat yg menyatakan jangan mengikuti nasrani dan yahudi,ayat-ayat al quran tentang bangsa yahudi yg terkutuk,Ayat-ayat Al-quran tentang sikap dan tingkah laku orang-orang yahudi,ayat2 al quran tentang sikap&tingkah laku orang2 yahudi,ayat2 Al-Quran perilaku kaum yahudi,ayat2 alquran yg menjelaskan tentang yahudi dan nasrani,ayat2 tentang kedzaliman bani israel,ayatal quran tentang sikap dan tingkah lku orangyahudi,ayatalquran tentang sikap dan tingkah laku orangyahudi,bangsa yahudi di dalam alquran,bangsa yahudi menurut al quran,carilah ayat al-quran tentang sikap dan tingkah laku orang yahudi,carilah ayat ayat al quran tentang sikap dan tingkah laku orang orang yahudi minimal 5kebiasaan orang yahudi da ayatnya,carilah ayat ayat al quran tentang sikap dan tingkah laku orang yahudi,contoh 1 ayat al Quran tentang sikap dan tingkah laku orang orang tahudi,Contoh surat sikap dan tingkah laku orang yahudi,contoh tindakan melampaui batas bani israil,dalam alquran tentang orang2 yahudi keras kepala,dalil al quran mengenai orang yahudi,doa untuk orang israel yang durhaka,doa yahudi laknat,firman allah membatukan hati yahudi,firman Allah swt Al quran janganlah umat islam mengambil kaum yahudi nasrani,Firman Allah SWT tentang nasrani dan yahudi,firman ALLAH SWT tentang orang orang yahudi,firman allah swt yang menerangkan tentang permusuhan antara kaum yahudi terdapat dalam al quran surah,firman allah tentang yahudi,firman alloh yang berkaitan dengan yahudi dan nasrani,firman allsh yang menjelaskan sifat yahudi dan nasrani,galil yahudi,hadist tentang kedzaliman umat yahudi,hadits orang yahudi merubah ayat al quran,hati bangsa yahudi yg seperti batu dalam al-quran,hati-hati orang kafir dan yaudhi dalam al quran,islam melarang keras membuwat seni orang yahudi,israel terkutuk al quran,kafir yahudi,kami adakan permusuhan dengan yahudi sampai kiamat,karakter yahudi dan nasrani dalam al quran,kaum yahud derhaka melampaui batas,kaum yahudi dilaknat sebab membiarkan kemungkaran,ke zaliman yahudi menurut al quran,kebiasaan orang yahudi yg tercantum pada al quran,kebiasan orang yahudi dalam al quran ayat berapa dan halaman berapa,kebiasan orang yahudi yg suka membunuh orang dalam al quran,kebusukan orang nasrani lm al qur\an,kebusukan Yahudi Dan Nasrani Terhadap Islam Menurut Al Quran,kejahatan bani isroil,kejahatan diatas makanan yaudi,kejahatan israel dalam makanan,kejajatan yahudi dan nasrani dalam al quran,kenapa yahudi mendustakan allah sejarah nabi musa,kesirikan bani israil,ketamakan yahudi menurut al quran,keterangan alquran tentang yahudi,kezoliman bani israel menurut alquran,kisah didalam alquran mengenai bani israel,kisah yahudi yang sombong dalam AQ,maqro tilawah menceritakan orang yahudi dan nasroni,membunuh para nabi dan mendustakan ayat2 Alloh d liputi kehinaan,menceritakan sifat tamak,menceritakan tentang tamak,mengapa Allah murka kepada orang orang Yahudi,mengapa allah murka yahudi,murka Allah pada orang kafir,murka allah terhadap kaum yahudi,nasrani dan yahudi dalam alquran,orang israel merubah ubah kab ayat durhaka,orang yahudi tamak sampai kiamat,pasal yahudi dan islam,penjelasan alquran tentang yahudi,penjelasan menyatakan keras dari al quran,penyebab sikak angkuh bani israil,penyebab sikap angkuh bani israil,perilaku yahudi dan nasrani terhadap islam,perilaku yahudi yg membuat allah murka,peringatan dalam alquran tentang bani israel,peringatan dari allah swt untuk israel,peringatan kepada yahudi dalam Al Quran,permusuhan yahudi dlm alquran,quran yahudi terkutuk,qur\an yang menerangkan alloh murka kepada kafir,siapa yg mengingatkan kaum bani israil yg kafir,sifat orang yahudi dan nasrani sesuai alquran,sifat sifat orang yahudi dan nasrani yang di jelaskan di al quran,sifat yahudi,sifat yahudi dalam alquran membangkang nabi dan merubah ayat,sifat yahudi dan nasrani dalam surat anjisa,sifat-sifat kaum yahudi dalam al quran,sikap yahudi,sipat orang yahudi,stay yang menjelaskan sikap Dan tingkah laku yahudi,surah al quran tentang yahudi,surah dalam al Quran ttg sikap Yahudi & Nasrani,surah dalam al quran yg nenceritakan tentang orang yahudi,surah dalam alquran keburukn,surah didalam al qur\an yg menceritakan orang durhaka,surah quran tentang kekufuran bani israil,surah tentang yahu,surah tentang yahudi,surah yang mengatakan orangbyahudi adalah orang terpintar didunia,surat al quran tentang kaum,surat al quran yang menceritakan yahufi,surat al quran yang menerangkang kaum yahudi,Surat alquran tentang yahudi dan nasrani,surat ayat alquran yang menjelaskan kejahatan israel,surat dalam al quran yang membahas tentang kaum yahudi,surat dan ayat tentang sikap dan tingkah laku orang orang yahudi,surat dan ayat yang menjelaskan tentang kaum,surat dlm alquran tentang nsrani dan yhudi,surat tentang keburukan israel,surat tentang sikap dan perilaku orang orang yahudi,surat tentang yahudi,surat tetntang orang yahudi,surat yang menerangkan tingkah laku yahudi,surat yang menerangkan yahudi,surat yang menerangkan yahudi hatinya mati,Surat yang menjelaskan tentang prilaku prilaku bangsa yahudi,surat yg menceritakan tentang orang yahudi,syat al quran tentang sikap dan tingkah laku orang yahudi,Tentan sikap dan tingka laku orang yahudi,tentang yahudi dalam alquran,tindakan melampaui batas bani israil,tingkah laku dalam ayat ayat allah,www ayat alquran yang menjelaskan tentang sikap dan tingkah laku orang yahudi,yahudi dalam alquran dan hadis,yahudi disebut sombong olh allah dalam al quran,yahudi dlm al quran,yahudi paling jahat dan nasrani paling baik menurut al-quran,yahudi sombong
{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

CommentLuv badge